Regulamin sklepu

§. 1. Postanowienia wstępne

 

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Danmari.pl dostępnego pod adresem www.danmari.pl

2. Operatorem Sklepu Internetowego Danmari.pl jest Danuta Jach prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jach Danuta Danmari Danuta Jach z siedzibą w Gliwicach, ul. Tokarska 65, 44-151 Gliwice, NIP 6312252826 , REGON 241274950, wpisana do rejestru CEIDG.

3.Operator Sklepu Internetowego Danmari.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail: danmari@list.pl

 

§. 2. Definicje

1. Sprzedawca, Sklep – Operator Sklepu Internetowego Danmari.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu;

2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4.Konsument– Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

7. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

 

§. 3. Główne cechy świadczenia, przedmiot świadczenia oraz rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Danmari.pl.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Danmari.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Przedmiotem świadczenia są spódniczki, czapki, inna odzież i akcesoria dziecięce, pasmanteria,  (dalej: Produkt). Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski .

 

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b. Włączoną obsługę Java Script,

c. Włączoną obsługę plików Cookies,

d. Aktywny adres e-mail

2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies.  Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez a warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez a telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce prywatności.

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§. 5. Sposób porozumiewania się z konsumentem

 

1. Siedziba Sprzedawcy mieści się w  Gliwicach, przy ul. Tokarskiej 65, 44-151 Gliwice.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres danmari@list.plw dni robocze.

3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres danmari@list.pl

4. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także na stronie:  http://danmari.pl/informacje/kontakt/

 

 §. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w ten sposób, że umożliwia nabywanie produktów, w szczególności w Sklepie Internetowym Sprzedawcy Danmari.pl.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w chwili złożenia zamówienia w  Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Umowa ze Sprzedawcą zawarta jest na czas określony i trwa do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

3. Sprzedawca realizuje umowę sprzedaży z pomocą platformy Tradoro. Zawarcie umowy sprzedaży ze Sprzedawcą wymaga zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem platformy Tradoro, której regulamin dostępny jest na stronie http://www.tradoro.pl/uploads/Zalacznik6.pdf, przy czym ogólny Regulamin platformy Tradoro znajduje się na stronie http://www.tradoro.pl/regulamin

4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną  z Operatorem platformy Tradoro a także rejestracji, dostępne są na stronach, wymienionych w ust. 3 niniejszego §. 6.

 

 

§. 7. Warunki sprzedaży

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Danmari.pl

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Danmari.pl są: Sprzedawca oraz Klient.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Warunki rejestracji jak i dokonywania zakupów bez rejestracji dostępne są na stronach platformy Tradoro, zgodnie z §. 6.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Sklep prowadzi zarówno sprzedaż detaliczną jak i hurtową.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu zamówienia złożonego na stronie sklepu Sprzedającego. Na wskazany przez Klienta adres e-mail przesyłane jest potwierdzenie złożenia zamówienia (potwierdzenie zawarcia umowy) wraz z numerem rachunku bankowego Sprzedawcy, danymi Sprzedawcy oraz cenie za towar, przesyłkę i łącznej cenie zamówienia. Wraz z w/w potwierdzeniem Konsument otrzyma postanowienia niniejszego Regulaminu w załączniku.

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Złożenie zamówienia na stronie Sprzedawcy z wykorzystaniem platformy Tradoro składa się z następujących czynności:

a)     wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

b)    dodania ich do koszyka,

c)     wybrania sposobu dostawy

d)    dopełnienia obowiązków związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem platformy Tradoro, zgodnie z §. 6. niniejszego Regulaminu.

e)     kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie, na wskazany w zamówieniu adres e-mail wysyłana jest wiadomość, zgodnie z ust. 7.

11. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Danmari.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar w faktury VAT

 

§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

2. Przy każdym towarze podawany jest przewidywany czas realizacji zamówienia, który w zależności od dostępności danych towarów czy produktów do ich przygotowania w magazynie wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską GLS lub Pocztę Polską.

4. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia (treść opisu przedmiotu).

5. Sklep Danmari.pl wystawia  fakturę VAT  na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

6. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

7. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

 

§. 9. Sposób i termin zapłaty

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

2. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1, termin zapłaty wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Dane do przelewu: DANMARI, Danuta JACH, ul.Tokarska 65, 44-151 GLIWICE, Nr rachunku bankowego: 67 1050 1298 1000 0090 6897 4550 (ING).

4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia.

 

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (odzież wykonana przez Sprzedawcę na zamówienie Klienta)

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru z zastrzeżeniem ust. 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a)     wiadomością e-mail, na adres :danmari@list.pl

b)    w formie pisemnej, na adres : DANMARI Danuta Jach , ul.Tokarska 65, 44-151 GLIWICE

3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcy oraz

bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów :

a)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)    zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 7.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

 

§. 11. Prawa i obowiązki stron

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Danmari.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

§. 12. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru oraz Operatorowi platformy Tradoro w celu umożliwienia administrowania stroną internetową Sprzedawcy.

3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego Danmari.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Klientach udostępnianych innym Klientom. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

6. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

 

§. 13. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a)     imię i nazwisko,

b)    numer zamówienia

c)     opis niezgodności towaru z umową,

d)    datę zakupu,

e)     protokół szkody,

f)     zdjęcia uszkodzenia towaru

3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: danmari@list.pl

6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

 

§. 14. Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

- Adresat : Danmari Danuta Jach, ul.Tokarska 65, 44-151 GLIWICE , mail:danmari@list.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) 

- Adres konsumenta(-ów) 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

- Data 

(*) Niepotrzebne skreślić. 


 

 

 


 

Koszyk jest pusty